ogcocephalidae ogcocephalidae

Definition(s):

  • (n) batfishes: sluggish bottom-dwelling spiny fishes

Wiki Images for ogcocephalidae

definition of ogcocephalidae
meaning of ogcocephalidae
Word of the Day
infatuated infatuated
/ɪn ˈfæ tʃu ˌeɪ tɪd /