neuroepithelioma neuroepithelioma

Definition(s):

  • (n) malignant tumor of the neuroepithelium
Word of the Day
periphery periphery
/pə ˈrɪ fə ri /