metastasise metastasise

Definition(s):

  • (v) spread throughout the body
Word of the Day
tantamount tantamount
/ˈtæn tə ˌmaʊnt /