metastasise metastasise

Definition(s):

  • (v) spread throughout the body
Word of the Day
mitigate mitigate
/ˈmɪ tə ˌɡeɪt /