eriocaulaceae eriocaulaceae

Definition(s):

  • (n) chiefly tropical aquatic or bog herbs: pipeworts

Synonym(s)

Wiki Images for eriocaulaceae

definition of eriocaulaceae
meaning of eriocaulaceae
Word of the Day
engender engender
/ɛn ˈdʒɛn dər /