epitheliomata epitheliomata

Definition(s):

  • (n) a malignant tumor of the epithelial tissue
Word of the Day
furtive furtive
/ˈfɜr tɪv /